Skróty: Mail Mail Mail Samorząd Studencki Radiosygnały.pl Studencka Telewizja UO BIP Mail Mail Mail Mail Mail Mail English version
Nawigacja: Menu główne
Uwaga! Nowa strona jest w trakcie aktualizacji. Uwagi o błędach proszę przesyłać na adres noreply@uni.opole.pl do końca stycznia 2008.

Złota Seria Wykładów Otwartych. Prof.dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa "Humanizm w kulturze polskiej"

Data dodania: 2011-04-11 09:56:36

JM Rektor UO, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UO i Dyrektor Biblioteki Głównej UO zapraszają na wykład wybitnej znawczyni kultury i literatury Renesansu i Baroku, prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej zatytułowany „Humanizm w kulturze polskiej”. Spotkanie to, które szczególnie polecamy Państwa uwadze, będzie miało miejsce w czwartek, 14.04.2011 r. o godz. 11.00. w Auli Błękitnej Collegium Maius (Opole, Pl. Kopernika 11), w ramach Złotej Serii Wykładów Otwartych UO.

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa - nota biograficzna

Profesor zw. Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, badaczka kultury i literatury Renesansu i Baroku, komparatystka. Odbywała studia humanistyczne i doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim (1974), była również związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie kierowała Katedrą Literatury Staropolskiej w latach 1991-1993. Od 1970 pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła m.in. funkcje dyrektora Instytutu Literatury Polskiej (1993-1996), przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej (1996-2002), dziekana Wydziału Polonistyki (2002-2005), przewodniczącej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1996-1998), kierownika Zakładu Literatury i Kultury Dawnej (1996-2007) i Zespołu Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych (od 1994). Była członkiem Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Filologii Klasycznej, Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL. Jest członkiem zw. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza.

W dorobku naukowym Profesor, liczącym ok. 300 publikacji, mieszczą się monografie poświęcone literaturze i kulturze epok dawnych, edycje krytyczne, tomy zbiorowe utrwalające zespołowe programy badawcze realizowane pod Jej kierunkiem. Profesor Alina Nowicka-Jeżowa jest autorką prac: Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku (1978), Homo viator – mundus – mors. Studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej (1988), Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku (1992), Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej (1992), Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku (2000); redaktorką edycji krytycznych: Komedyja rybałtowska nowa (1988), Zbiór rytmów Kaspra Miaskowskiego (1995), Panorama poezji polskiej okresu baroku Claude’a Backvisa (2003), Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji (2006); redaktorką tomów zbiorowych, m.in.: Literatura polskiego baroku. W kręgu idei (1995), Przekład literacki. Teoria – historia – współczesność (1997), Inspiracje platońskie literatury staropolskiej (2000), Polonistyka na świecie. Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej (2001), Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu (2003).

Pani Profesor redaguje również serie naukowe:  „Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen” (ukazały się cztery tomy) oraz „Nauka o Litera-turze Polskiej za Granicą” (ukazało się 12 tomów). Uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych: „Canons de la culture et thematisation de l'histoire en Europe Centrale” (Nancy II-Paris IV. Sorbonne - Uniwersytet Karola w Pradze - Uniwersytet w Budapeszcie - Uniwersytet Warszawski) oraz Polonica i Skoklostersamlingen på Skokloster slott (Stockholms Universitet, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Wennergrens Centrum). Wygłaszała referaty i wykłady w Uniwersytetach w Rzymie, Bolonii, Mediolanie, Genui, Urbino, Padwie, Sienie, Neapolu, Sztokholmie, Uppsali, Berlinie, Bonn, Poczdamie, Pradze, Debreczynie. Współpracowała z Uniwersytetem w Louvain. Była inicjatorką i współtwórczynią Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej oraz Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych (1998).Obecnie kieruje przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW Międzywydziałowym Zespołem Komparatystycznym oraz Laboratorium „Paideia - humanizm polski - dziedzictwo i współczesność". W Laboratorium od 2007 r. koordynuje projektem badawczym „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”, który jest realizowany w IBI AL oraz w uniwersytetach: Jagiellońskim, Wrocławskim, Poznańskim, Szczecińskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, w Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Instytucie Badań Literackich PAN, z udziałem badaczy zagranicznych. Wyniki badań są przedstawiane w seriach tomów syntetycznych oraz edycji źródłowych.

Profesor Alina Nowicka-Jeżowa jest laureatką wielu nagród: Subsydium Profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program: „Kultura polskiego baroku w Europie XVII wieku”), Nagrody Indywidualne Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 2010 r., w Ambasadzie RP
w Sztokholmie, otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, za szczególne dokonania na polu nauki, kultury i polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.


Oferta wynajmu pomieszczeń na UO » Więcej informacji
Szukaj na stronach UO:
dol