Skróty: Mail Mail Mail Samorząd Studencki Radiosygnały.pl Studencka Telewizja UO BIP Mail Mail Mail Mail Mail Mail English version
Nawigacja: Menu główne
Uwaga! Nowa strona jest w trakcie aktualizacji. Uwagi o błędach proszę przesyłać na adres noreply@uni.opole.pl do końca stycznia 2008.

Zmarła prof. dr hab. Jadwiga Kosowska-Rataj

Data dodania: 2012-05-05 20:21:52

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 4 maja br. po ciężkiej chorobie, zmarła

prof. dr hab. Jadwiga Kosowska-Rataj

wieloletni pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy szczerego współczucia i żalu składają Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Opolskiego.

Ceremonia pogrzebowa jest zaplanowana na środę 9 maja br. Rozpocznie ją Msza św. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Michała (Opole-Półwieś, ul. Domańskiego 4), po której nastąpi odprowadzenie zwłok Zmarłej na cmentarz komunalny na Półwsi.


Prof. UO dr hab. Jadwiga Kosowska-Rataj

(2 VII 1950 – 4 V 2012)

Jadwiga Kosowska –Rataj urodziła się 2 lipca 1950 roku w Prusicach na Dolnym Śląsku, Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Lubomierzu , które ukończyła w 1969 roku, w tym też roku podjęła naukę w Wyższej szkole Pedagogicznej w Opolu na kierunku filologia polska. Od tego czasu na stałe związała się z naszą Uczelnią. Studia te ukończyła w roku 1974 uzyskując stopień magistra filologii polskiej za pracę przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Borka. Od 1 X 1974 roku została zatrudniona jako asystent stażysta w opolskiej WSP. Tu toczyła się jej dalsza kariera zawodowa i naukowa, w latach 1975-1978 jako asystenta, w latach 1978 – 1983 jako starszego asystenta w Instytucie Pedagogiki WSP w Opolu.

W roku 1983 broni pracę doktorską nt. Społeczno-kulturowe środowisko studentów Opola przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Gospodarka i uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki . Po uzyskaniu stopnia doktora zostaje mianowana na stanowisko adiunkta, na którym była zatrudniona do roku 2003. W tym czasie ukształtowały się jej zainteresowania naukowe, które dotyczyły: szeroko pojętych problemów kultury, funkcjonowania społeczności lokalnych, tożsamości narodowej , problemów młodzieży akademickiej, zwłaszcza jej stosunku do wartości, jej aspiracji, zagadnień edukacji kulturalnej, kulturowych i edukacyjnych uwarunkowań tożsamości młodego pokolenia. Krąg tych zainteresowań i ich głębia sprawiły, że była włączana w centralne programy badawcze , koordynowane przez profesorów Tadeusza Gospodarka, Władysława Jachera, Ryszarda Kantora. Efektem tych badań i poszerzania kręgu zainteresowań o problemy funkcjonowania młodzieży i społeczeństwa w warunkach zmiany ustrojowej w Polsce była monografia Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej. Opole 1998, która stała się podstawą przewodu habilitacyjnego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego w 1998 roku. Uzyskała wówczas stopień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. W roku 2003 otrzymała stanowisko profesora Uniwersytetu Opolskiego.

Była zawsze osobą niezwykle aktywną na różnych polach. Od początku pracy w Instytucie Pedagogiki a następnie Instytucie Nauk Pedagogicznych pełniła funkcję opiekuna roku na studiach stacjonarnych. W okresie gdy studentów obejmowały praktyki robotnicze wyjeżdżała jako opiekunka grupy. Brała również udział w obozach naukowych organizowanych dla studentów specjalności pedagogika kulturalno-oświatowa, była autorka programów dla tej specjalności. Była zawsze rzecznikiem młodzieży akademickiej i znakomitym znawcą jej problemów.

Odbyła staże naukowe w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Uczestniczyła w ponad 60 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, sama była też organizatorką lub współorganizatorka kilku konferencji naukowych. Od roku 2005 kierowała Zakładem Pedagogiki Kultury w Instytucie Nauk Pedagogicznych . W latach 2006-2009 kierowała

zespołowym polsko-czeskim projektem badawczym w ramach programu wspólnotowego Interreg III A Podmiotowość i tolerancja na pograniczu polsko-czeskim.

Na dorobek naukowy Prof. Jadwigi Kosowskiej-Rataj składają się monografie

i prace zwarte pod redakcją

  • Studenci w systemie organizacyjnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, (współautorka), Opole 1985.

  • Społeczno-kulturowe środowisko studentów Opola, Opole 1988.

  • Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej, Opole 1998

  • Dziedzictwo kulturowe pogranicza i samorządność w przemianach lokalnych Śląska Opolskiego, red. E. Nycz, J. Kosowska- Rataj, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

  • Społeczność lokalna – kultura – edukacja, red. J. Kosowska-Rataj, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

  • Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego, red. J. Kosowska- Rataj, E. Nycz, Wyd. Instytutu Śląskiego, Opole 2008.

  • Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raport z badań, red. E. Nycz, J. Kosowska-Rataj, Wyd. Instytutu Śląskiego, Opole 2008,

oprócz tego opublikowała ponad 80 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz pracach zwartych. . Była autorką lub współautorką 10 raportów z badań (węzły i projekty badawcze). Wypromowała ponad 260 licencjatów i magistrantów. Brała udział jako recenzent w 18 przewodach doktorskich; częstym członkiem komisji doktorskich, wypromowała 1 doktora, 3 podopiecznych na którymi sprawowała opiekę naukową, wiedząc jaki jest stan zdrowia, w swoim głębokiej odpowiedzialności za losy innych, przekazała pod opiekę innym promotorom.

Od roku 1999 była członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska przy Oddziale Katowickim Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletnim sekretarzem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oddz. Opole a od dwóch lat członkiem międzynarodowej organizacji charytatywnej Lions Club, oddziału w Opolu. Wspierała każdego, kto był w potrzebie. Zawsze gotowa do rady i pomocy innym.

Za działalność naukowo-dydaktyczną była kilkakrotnie nagradzana Nagrodami JM Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Opolskiego (2000, 2007, 2008). Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011).

Była osobą powszechnie lubianą i cenioną przez studentów, koleżanki i kolegów, wśród tych, którzy Ją znali. Zawsze starała się być sobą, pamiętała o tym, że jest nauczycielem akademickim.

W Zmarłej tracimy świetnego i zaangażowanego nauczyciela akademickiego, dobrego Człowieka.

Jadziu będzie nam brakować Twojej pogody ducha, Twojego uśmiechu, Twojego optymizmu i wiary w ludzi.

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Opolskiego
Oferta wynajmu pomieszczeń na UO » Więcej informacji
Szukaj na stronach UO:
dol