Nowości w ofercie UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowości w ofercie UO

Bezpieczeństwo międzynarodowe to najnowszy kierunek na UO z najlepszym programem nauczania w Polsce. Dotychczas specjalności związane z bezpieczeństwem narodowym można było studiować na stosunkach międzynarodowych i politologii. Jednak samodzielnego kierunku nie było, a zainteresowanie i potrzeba duża.

 – Z inicjatywą uruchomienia kierunku wyszli sami studenci, którzy widzieli swoją przyszłość zawodową w wojsku, policji czy ABW - opowiada dr Bartosz Maziarz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. - Do tego mamy w Instytucie wielu naukowców zajmujących się stricte bezpieczeństwem, więc z kadrą nie było żadnego problemu. Przygotowując się do opracowania wniosku inicjującego starania o utworzenie kierunku, przeanalizowaliśmy wszystkie siatki programowe tego kierunku na innych uczelniach w kraju. Poznaliśmy mocne i słabe strony, stworzyliśmy własny autorski program nauczania. Postawiliśmy na zdolności analityczne. Bardzo duża część zajęć będzie zinformatyzowana. To jest pewnego rodzaju nowość, której nie ma na innych uczelniach – zaznacza dr Maziarz. - Z bogatej siatki przedmiotów studenci wiele z nich będą mogli sobie sami wybrać, tworząc swój własny program nauki.

Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować w administracji zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, tj. w wojsku, policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ. Pracę znajdzie również w sektorze prywatnym: agencjach ratingowych, prywatnych agencjach specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.
Wydział Prawa i Administracji UO uruchomił  także dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dwuletnie studia magisterskie.

Od nowego roku akademickiego studenci będą mogli również kształcić się m.in na kierunkach: biotechnologia medyczna i coaching filozoficzny. Wiele z zajęć będzie prowadzona tylko w języku angielskim.

Na Wydziale Chemii z kolei uruchomiono kierunek chemia i analityka żywności  przygotuje do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności.  kierunki, które odpowiadają potrzebom dzisiejszego rynku. 

Kolejna nowość to coaching  filozoficzny. Kierunek daje absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia m.in. jako coach, doradca filozoficzny, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy, trener biznesu itp. Podczas studiów nabywa się również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta. Przykładowe miejsca pracy to korporacje, ośrodki rozwoju osobistego, poradnie zawodowe, świetlice, szkoły, hospicja. Duża część zajęć będzie miała formę warsztatów.

W nadchodzącym semestrze także Wydział Filologiczny UO proponuje studentom wiele interesujących nowości. Angielski w biznesie to specjalność, która powstała we współpracy z opolską firmą Nutricia. Umożliwi studentom zdobycie kompetencji potrzebnych w sprawnym funkcjonowaniu w zakładzie produkcyjnym – pomocne w tym będą praktyki w Nutricii. Absolwent kierunku English Philology, ze specjalizacją Business English in a manufacturing company, nabędzie więc umiejętności posługiwania się językiem angielskim także w obszarze biznesowym. Zajęcia prowadzone są tylko w języku angielskim.

Kolejna propozycja Wydziału Filologicznego to specjalność: język polski od podstaw z językiem niemieckim. Skierowana jest do obcokrajowców, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem polskim oraz dobrze językiem niemieckim, poznać polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje) – po to, by w przyszłości móc starać się o pracę w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych prowadzących działalność międzynarodową, a wymagających biegłej znajomości języków.

Filologia z logopedią nauczycielską to kolejna, nowa propozycja Wydziału Filologicznego UO.  W trakcie tych studiów uzyskuje się uprawnienia do uczenia języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Pełne uprawnienia nauczycielskie można nabyć po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku: filologia polska. Ukończenie specjalności logopedycznej daje uprawnienia zawodowe w zakresie logopedii szkolnej, umożliwia pracę w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, świetlicach środowiskowych. Uprawnia m.in. do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach zespołów korekcyjno-wyrównawczych.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy to jeden z dwóch najnowszych kierunków uruchomionych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. W programie są bloki przedmiotów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Z nauk biologicznych i medycznych realizowane są zagadnienia z obszarów: botanika, zoologia, toksykologia, ergonomia, pomoc przedlekarska oraz zagrożenia w środowisku pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w referatach ochrony środowiska administracji samorządowej, jednostkach naukowo-badawczych i nadzorujących parki narodowe oraz krajobrazowe, zespołach specjalistów działających na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Kolejny kierunek to  biotechnologia medyczna. Absolwenci zdobędą umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. 

Wydział Historyczno-Pedagogiczny proponuje studentom specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwości podjęcia pracy w placówkach przedszkolnych różnego typu, w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w różnych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci.

Komunikacja międzykulturowa, czyli Intercultural Communitation to najnowsza propozycja studiów na Wydziale Historyczno- Pedagogicznym. Ukończenie tego kierunku pozwala zrozumieć społeczne konsekwencje zróżnicowania kulturowego i rozwiązywać konflikty powstałe na tle kulturowym.Wiedza ta jest również ważnym czynnikiem choćby podczas przygotowywania reklam i kampanii marketingowych. Studia prowadzone są w języku angielskim.

Kolejna nowość w Instytucie Socjologii UO  design i projektowanie społeczne. Podczas tych studiów absolwent dowie się mi.in. jak diagnozować problemy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych (m.in.wykluczenie społeczne, starzenie się społeczeństw). A także nauczy się analizować wpływ współczesnego projektowania (designu) na kształtowanie postaw społecznych. Specjalność przygotowuje do pracy m.in. w  administracji publicznej, firmach consultingowych, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego i regionalnego.

W zbliżającym się roku akademickim Wydział Ekonomiczny UO uruchamia studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Dla studentów przygotowano dwie specjalności: zarządzanie w sektorze publicznym i zarządzanie w sektorze rolnym. Ukończenie specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym przygotowuje absolwenta do pracy m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochronie zdrowia, czy szkolnictwie. Natomiast specjalizacja zarządzania w sektorze rolnym uczy mechanizmów ekonomicznych i społecznych występujących w agrobiznesie i sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje na temat kierunków i specjalności

.