Asystent w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego magistra
 • wykaz dorobku naukowego
 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI:

 • posiadać stopień magistra w zakresie literaturoznawstwa
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • posiadać wysokie kompetencje z zakresu literaturoznawstwa
 • dobrze znać zasady funkcjonowania i obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
 • znać procedury jakości kształcenia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej (pok. 115) do dnia 8 stycznia 2017r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.   

.