Adiunkt z habilitacją w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w Instytucie Filologii Angielskiej

Adiunkt z habilitacją w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo specjalność kultura krajów angielskiego obszaru językowego w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: Adiunkt z habilitacją w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo specjalność kultura krajów angielskiego obszaru językowego Zakładu Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Angielskiej Wydział Filologiczny.

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki filologiczne, literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 14. 12. 2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.01. 2017

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt z habilitacją, nauki filologiczne, literaturoznawstwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): udokumentowany dorobek naukowy poświęcony kulturze krajów angielskiego obszaru językowego przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego; kandydat winien wykazać się również aktywnością konferencyjną, recenzyjną oraz opieką nad młodszymi pracownikami nauki.

Wymagana dokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  1. Podanie do JM Rektor.
  2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  3. Kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy.
  4. Zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji.
  5. Zestawienie i charakterystyka wykonanych prac naukowych i badawczych z ostatnich pięciu lat.
  6. Informacja o przebiegu pracy zawodowej, organizacyjnej i w zakresie kształcenia kadry.
  7. Umiejętności w organizacji i prowadzeniu zespołowych prac naukowych.

Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w języku angielskim. Kandydat powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć akademickich w j. angielskim. Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie).

Dokumenty należy złożyć do dnia 04 stycznia 2017 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 05 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.