Konkurs na stanowisko Asystenta z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie psychologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie psychologii

DATA OGŁOSZENIA: 16 grudnia 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 stycznia 2017 r.

LINK DO STRONY http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki społeczne, psychologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania stawiane kandydatowi:

1.      Dyplom magistra psychologii uzyskany w trybie stacjonarnym w roku 2016

2.      Udokumentowane tematem pracy magisterskiej zainteresowania psychologia pracy

3.      Udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach naukowych w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych aktywność w kołach naukowych, organizacja sformalizowanych zdarzeń naukowych)

4.      Udokumentowane starania podjęte w kierunku otwarcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie psychologii

5.      Zamieszkanie w Opolu.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Podanie  do J.M. Rektor o zatrudnienie w Instytucie Psychologii
  3. CV
  4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego
  5. Odpis dyplomu wyższej uczelni
  6. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji
  7. Oświadczenie, ze IP będzie podstawowym miejscem pracy
  8. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

 

KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ  ROZMOWY  Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta w  Instytucie Psychologii  - należy składać do dnia 16 stycznia 2017r. w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego Plac Staszica 1, 45-052 Opole.   

.