Konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ogłasza konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w zakresie prowadzenia zajęć z piłki siatkowej, turystyki rowerowej, turystyki górskiej, nordic walking, ćwiczeń aerobowo-siłowych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Kandydaci winni spełniać następujące warunki

 1. Dyplom ukończenia studiów  wychowania fizycznego, z oceną końcową co najmniej dobrą.
 2. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku wykładowcy na wyższej uczelni.
 3. Zatrudnienie w Uniwersytecie Opolskim musi być pierwszym miejscem pracy.
 4. Udokumentowane dodatkowe uprawnienia zawodowe ( certyfikaty, kursy instruktorskie i trenerskie, poświadczenia innych uprawnień w zakresie sportu i kultury fizycznej ).

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. 3 zdjęcia,
 3. Odpis dyplomu ukończenia uczelni,
 4. Podanie o przyjęcie do pracy, skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 5. Dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje.
 6. Krótkie CV,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm. ).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium WFiS, Opole, Plac Staszica 1A, pok. nr 10, do dnia  07.04.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 20.04.2017 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia żadnej formy zakwaterowania.

.