Konkurs na Profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki i Informatyki

Wymagana dokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora nauk matematycznych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka;
 3. Życiorys zawodowy;
 4. Zestawienie opublikowanych prac naukowych;
 5. Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych;
 6. Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych;
 7. Informacja o współpracy z organizacjami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
 8. Krótki opis aktywności dydaktycznej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry;
 9. Zgoda na:

- wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;

- zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku matematyka na poziomie I i II stopnia;

- zaliczenie do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych;

- zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem  Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej.

W przypadku kandydata obcokrajowca, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego, dodatkowo wymagane jest złożenie wykazu zespołów badawczych lub projektów badawczych, którymi kandydat kierował w okresie co najmniej pięciu lat oraz odpisu dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Preferowane będą osoby posiadające dorobek badawczy w zakresie logiki matematycznej, podstaw matematyki oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne na poziomie uniwersyteckim.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

 1. Termin składania zgłoszeń upływa 27 marca 2017r..
 2. Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.   

.