Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia ze specjalnością geobotanika

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia ze specjalnością geobotanika

w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki

Wymagana dokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  1. Odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

  2. Życiorys naukowy.

  3. Zestawienie opublikowanych prac naukowych.

  4. Zestawienie i charakterystyka wykonanych prac naukowych i badawczych z ostatnich pięciu lat.

  5. Informacja o przebiegu pracy zawodowej, organizacyjnej i w zakresie kształcenia kadry.

  6. Umiejętności w organizacji i prowadzeniu zespołowych prac naukowych.

  7. Prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

  8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii konserwatorskiej, ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

  1. Termin składania zgłoszeń upływa 3 tygodnie od daty ogłoszenia konkursu.

  2. Dziekanat Wydziału Przyrodniczo – Technicznego, ul. Oleska 48,

45-052 Opole., pok. 125

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.