Asystent w Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno-Przekładowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno-Przekładowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną bardzo dobrą;

 • legitymują się stopniem naukowym magistra i mogą wykazać się aktualnym dorobkiem naukowym z zakresu literaturoznawstwa angielskiego;

 • mają sprecyzowaną i krótką perspektywę zdobycia stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa angielskiego;

 • mają doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako sprofilowanego do celów specjalnych (język biznesu, język turystyki) i w zakresie przekładu dydaktycznego;

 • wykazują się orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;

 • wykazują się dużym stopniem dyspozycyjności.


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora,

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys naukowy i CV,

 • odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopni naukowych),

 • informację o dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 lipca 2014 roku.

Uniwersytet Opolski nie zapewnia osobie zatrudnionej mieszkania.

ADRES: Dziekanat Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Opolskiego

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Opole, 11.07.2014 r.

.