Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO.

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: KULTUROZNAWSTWO

SŁOWA KLUCZOWE: ADIUNKT, KULTUROZNAWSTWO

DATA OGŁOSZENIA: 7 kwietnia  2017 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Polonistyki    i Kulturoznawstwa UO do 26 kwietnia 2017 r. następujące dokumenty:

podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

kwestionariusz osobowy i życiorys naukowy

dyplom doktorski

- informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

zdjęcie

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki  powinni:

  • posiadać stopień doktora w zakresie kulturoznawstwa,
  • wykazać się dorobkiem naukowym i dydaktycznym, z zakresu komunikacji międzykulturowej, socjologii medycyny, bioetyki kulturowej oraz historii kultury,
  • posiadać publikacje z wyżej wymienionego zakresu w języku polskim i angielskim,
  • wykazać się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

 

 

ADRES:         Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

                       Uniwersytetu Opolskiego

                       pl. Kopernika 11

                       45-040 Opole   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 maja 2017 r., o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione.

.