Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109
i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów: 

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, ksero dowodu osobistego,
  • wykaz dorobku naukowego,
  • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych,
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 · posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości,

· posiadać dorobek naukowy z zakresu rachunkowości potwierdzony publikacjami,

· posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, z zakresu rachunkowości.

  

Dokumenty należy złożyć do 10 maja 2017r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 15 maja 2017 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.