Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki.


Wymagana dokumentacja:

  1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.
  2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych.
  3. Życiorys zawodowy.
  4. Wykaz publikacji.
  5. Krótki opis aktywności dydaktycznej.
  6. Kwestionariusz osobowy.
  7. Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizyka.
  8. Oświadczenie o niekaralności

(http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc).

Warunkiem zatrudnienia jest zaliczenie kandydata do minimum kadrowego kierunku fizyka prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz znajomość języka polskiego w mowie.

Preferowane będą osoby które:

- uzyskały stopień naukowy doktora nauk fizycznych w ciągu nie więcej niż 12 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia konkursu

- posiadają doświadczenie w pracy naukowej w zakresie fizyki doświadczalnej, fizyki medycznej i biofizyki, maja wysokie umiejętności w zakresie pomiarów i interpretacji wyników spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, posiadają przynajmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na spektrometrze EPR w paśmie X, potrafią stosować techniki sond spinowych;

- posiadają udokumentowany dorobek badawczy w zakresie fizyki doświadczalnej (publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych), posiadają doświadczenie laboratoryjne w pomiarach wielkości biofizycznych, znają techniki wytwarzania i domieszkowania liposomów.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Termin składania zgłoszeń upływa 3 tygodnie od dnia ogłoszenia, tj. 10 maja 2017.

Sekretariat Instytutu Fizyki,

ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

Konkurs może być zamknięty bez wskazania kandydata.

Komisja po zakończeniu postępowania konkursowego zwraca dokumenty.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.