Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Pedagogicznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych  

 

MIASTO: Opole

 

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Pedagogicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne w zakresie pedagogiki

 

DATA OGŁOSZENIA: 21 IV 2017 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 V 2016

 

LINK DO STRONY: http://www.whp.uni.opole.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny, nauki społeczne, pedagogika

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

•      posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych (lub humanistycznych) w zakresie pedagogiki.

•      zaliczenie do minimum kadrowego kierunku, 

•      udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu pedagogiki, socjologii edukacji (wychowania), animacji kultury lub zarządzania oświatą, 

•      w dorobku naukowym: monografie autorskie i redagowane z zakresu pedagogiki, socjologii edukacji (wychowania), artykuły w recenzowanych czasopismach oraz monografiach, 

•      udokumentowany udział w projektach lub grantach badawczych, ze szczegółowym opisem własnej roli w nich,  

•      doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych,

•      udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

•      uczestniczenie w procesach kształcenia młodszej kadry naukowej (doktoranci),  

•      dyspozycyjność w zakresie pracy organizacyjnej w INP UO,

•      umiejętności organizacji i prowadzenia zespołowych prac naukowych

•      członkostwo i aktywny udział w pracach towarzystw naukowych lub regionalnych.

•      co najmniej 10-letni staż w pracy dydaktycznej w uczelniach wyższych,

•      znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO.

2.      Życiorys zawodowy.

3.      Odpis dyplomu doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki.

4.      Wykaz publikacji oraz udziału w projektach (grantach) naukowych.

5.      Wykaz udziału czynnego w konferencjach i seminariach 

6.      Wykaz osiągnięć dydaktycznych oraz opieki nad młodą kadrą naukową.

7.      Wykaz współpracy z organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz działalności popularyzującej naukę 

8.      Oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

9.      Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33 ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym). 

 

Rozpatrywane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (I etat). 

Komisja zastrzega sobie możliwość rozmowy z wybranymi kandydatami. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r. 

Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko profesora nadzw. w Instytucie Nauk Pedagogicznych należy złożyć do dnia 22 V 2017 (do godz. 15-tej) w Sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego p. 321, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

             

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION: Opole University, Department of Social Sciences 

 

CITY: Opole

 

POSITION: Associate Professor in the Institute of Pedagogical Sciences 

 

DISCIPLINE OF SCIENCE: Social sciences in the field of Pedagogy

 

DATE OF PUBLICATION:  21 IV 2017

 

EXPIRY DATE FOR SUBMITTING OFFERS: 22 V 2017

 

WEBSITE: http://www.whp.uni.opole.pl                                        

 

KEY WORDS: associate professor, social sciences, pedagogy

 

 

The Dean of the Department of Social Sciences of Opole University organizes a competition for the post of associate professor in the Institute of Pedagogical Sciences.

 

Requirements for the candidate:

•      Holding the university degree of Doctor of Philosophy (PhD) with habilitation in the field of Social Sciences (or Humanities) in the scope of Pedagogy;

•      Being included in the minimum academic staff complement;

•      Documented scientific achievements in the form of publications in the area of pedagogy, sociology, education (rearing), culture animation or management of education system;

•      Scientific output including: original monographs and edited publications in the area of pedagogy, sociology of education (rearing), articles published in reviewed magazines and monographs;

•      Documented participation in research projects or grants with a detailed description of the candidate’s own role in them;

•      Experience in conducting field studies;

•      Participation in national and international conferences;

•      Participation in processes of educating junior research personnel (PhD students);

•      Full availability regarding the organizational work at the Institute of Pedagogical Sciences;

•      Skills in the scope of organization and leading team research work;

•      Membership and active participation in works of scientific societies or regional associations;

•      At least ten years’ practice of didactic work in colleges of higher education;  Knowledge of a foreign language.

Required documents:

1.      Letter of application addressed to the Rector of Opole University;

2.      Professional curriculum vitae;

3.      Copy of the diploma of PhD with habilitation in the field of Pedagogy;

4.      List of publications and participation in scientific projects (grants);

5.      List of active participation in conferences and seminars;

6.      List of didactic achievements and supervision of junior research workers;

7.      List of organizations and scientific societies cooperated with and activities popularizing science;

8.      Declaration compliant with Art. 109, par 1 – Act of 27 July 2005 – Law of Higher

Education System;

9.      Declaration stating that Opole University will be the basic place of work in the understanding of the Act (Art. 2, par. 1, point 33 of the Act of Law of Higher Education System).

The Commission will consider applications submitted exclusively by those who can present a written declaration of their readiness to be employed full time in Opole University as their basic and primary place of work.

The commission reserves the right to interview selected candidates. Not informing the candidate of the results of the competition is tantamount to rejection of the application. 

The University does not provide a flat.

Employment planned to commence on 1 October 2017.

Documents, with the note Competition for the position of Associate Professor in the Institute of Pedagogical Sciences should be submitted by 22 V 2017 (until 15:00 hours) in the Secretary's Office of the Institute of Pedagogical Sciences of Opole University, room 321, 48 Oleska Street, 45-052 Opole

 

.