Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Pedagogicznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych  

 

MIASTO: Opole

 

STANOWISKO: Asystent w Instytucie Nauk Pedagogicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne w zakresie pedagogiki

 

DATA OGŁOSZENIA: 25 IV 2017

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 V 2017

 

LINK DO STRONY: http://www.whp.uni.opole.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki społeczne, pedagogika

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

•      posiadanie tytułu magistra w zakresie pedagogiki,

•      udokumentowany wykaz dorobku naukowego i plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego,

•      umiejętność posługiwania się komputerowym pakietem biurowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny…),

•      pełna dyspozycyjność w zakresie pracy organizacyjnej i badawczej w Instytucie Nauk Pedagogicznych, 

•      zainteresowania badawcze kandydata powinny dotyczyć problematyki: zjawisk wychowania i oświaty we współczesnym społeczeństwie oraz ich badań,

•      znajomość języka obcego na poziomie minimum B2, 

•      uczestniczenie w studiach III stopnia lub udokumentowane starania podjęte w kierunku otwarcia przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie pedagogika. 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO.

2.      Życiorys zawodowy.

3.      Odpis dyplomu w zakresie pedagogiki.

4.      Wykaz publikacji, udziału czynnego w konferencjach lub w projektach (grantach) naukowych.

5.      Wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami lub działalności innej 

6.      Oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

7.      Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33 ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym). 

 

Rozpatrywane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (I etat). 

Komisja zastrzega sobie możliwość rozmowy z wybranymi kandydatami. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r. 

 

Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Pedagogicznych należy złożyć do dnia 26 V 2017 (do godz. 15-tej) w Sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego p. 321, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

 

             

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION:  Opole University, Department of Social Sciences 

 

CITY:  Opole

 

POSITION:  Assistant in the Institute of Pedagogical Sciences 

 

DISCIPLINE OF SCIENCE:  Social Sciences in the field of Pedagogy

 

DATE OF PUBLICATION:  25 IV 2017

 

EXPIRY DATE FOR SUBMITTING OFFERS:  26 V 2017

 

WEBSITE: http://www.whp.uni.opole.pl                                        

 

KEY WORDS: assistant, social sciences, pedagogy

 

 

The Dean of the Department of Social Sciences of Opole University organizes a competition for the post of assistant in the Institute of Pedagogical Sciences.

 

Requirements set to the candidate:

 

•      Holding the university degree of Master of Arts in the field of Pedagogy;

•      Documented list of scientific achievements and the plan of scientific studies indicating the possibility of a quick obtaining scholarly advancement;

•      Skills of using computer office package (text editor, calculation sheet);

•      Full availability regarding organizational and research work at the Institute of Pedagogical Sciences;

•      Research interests of the candidate should relate to the problem area of phenomena of rearing and education in contemporary society and their studying;

•      Knowledge of a foreign language on the minimum level B2 (according to CEFR);

•      Participation in studies of the 3rd degree (a doctoral course) or documented effort taken towards opening procedures towards obtaining the PhD degree in the area of social sciences in the field of pedagogy.

Required documents:

1.      Letter of application addressed to the Rector of Opole University;

2.      Professional curriculum vitae;

3.      Copy of the diploma in the scope of Pedagogy;

4.      List of publications and documented active participation in conferences or scientific projects (grants);

5.      Documented list of organizations and scientific societies cooperated with or other activity;

6.      Declaration compliant with Art. 109, par 1 – Act of 27 July 2005 – Law of Higher

Education System;

7.      Declaration stating that Opole University will be the basic place of work in the understanding of the Act (Art. 2, par. 1, point 33 of the Act of Law of Higher Education System).

 

The Commission will consider applications submitted exclusively by those who can present a written declaration of their readiness to be employed full time in Opole University as their basic and primary place of work.

The commission reserves the right to interview selected candidates. Not informing the candidate of the results of the competition is tantamount to rejection of the application. 

The University does not provide a flat.

Employment planned to commence on 1 October 2017.

 

Documents, with the note Competition for the position of assistant professor in the Institute of Pedagogical Sciences should be submitted by 26 V 2017 (until 15:00 hours) in the Secretary's Office of the Institute of Pedagogical Sciences of Opole University, room 321, 48 Oleska Street, 45-052 Opole

 

 

.