Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej na Wydziale Chemii

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej na Wydziale Chemii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora w zakresie chemii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych, w tym wykładów, w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, fizycznej i fotochemii oraz doświadczenie w prowadzeniu prac magisterskich,
 • doświadczenie w zakresie syntezy kompleksów ftalolocyjaniny oraz porfiryn, doświadczenie w badaniach spektrochemicznych, fotochemicznych, kinetycznych oraz molekularnych ftalocyjanin i porfiryn, praktyczną znajomość zagadnień związanych z fotokatalizą, umiejętność wykorzystania oraz interpretacji wyników absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii UV-Vis-NIR, FTIR, DSC, XRD, SEM, NMR, EPR, DFT,
 • uprawnienia pedagogiczne.

Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110, do dnia 04 czerwca 2017 roku do godz. 15:00.

Dziekan Wydziału Chemii

Prof. dr hab. inż. Piotr P.Wieczorek

.