Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Katedrze Analizy Matematycznej

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Katedrze Analizy Matematycznej.


Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki następujących dokumentów:
1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2. życiorys,
3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra matematyki,
4. wykaz publikacji,
5. plan badań naukowych w dyscyplinie statystyka,
6. kwestionariusz osobowy
7. list referencyjny,
8. zgoda na:
- wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
- zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej,
9. oświadczenie o niekaralności

Preferowane będą osoby, które:
1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie statystyka,
2. znają teoretyczne i praktyczne aspekty statystyki,
3. posiadają tytuł zawodowy inżyniera informatyki,
4. są dyspozycyjne.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r.
Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Termin składania podań upływa 3 tygodnie od dnia ogłoszenia.
Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty zostaną zwrócone kandydatom pocztą.

.