Wykładowca w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej

Dziekan Wydziału Przyrodniczo - Technicznego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: wykładowcy w Samodzielnej Katedrze Inżynierii w dziedzinie: nauki techniczne


Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

posiadać tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska., dyplom z oceną co najmniej dobrą

zainteresowania dydaktyczno - naukowe kandydata powinny dotyczyć projektowania reaktorów, wymienników ciepła oraz matematycznego modelowania procesów

posiadać umiejętność doboru i analizy danych literaturowych

• posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymagane dokumenty:

Podanie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Oryginały uzyskanych dyplomów

Wykaz dorobku naukowego.

Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko wykładowcy w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej należy złożyć w Sekretariacie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, ul. R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole

Termin składania dokumentów upływa 3 tygodnie od daty ogłoszenia tj. 29.08.2014 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opole, 08.08.2014 r.

.