Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Politologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce

DATA OGŁOSZENIA: 19. 05. 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19. 06. 2017 r.

LINK DO STRONY: www.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: polityka lokalna, samorząd terytorialny, regionalizm, studia europejskie,

 Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Politologii.

I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1. tytuł zawodowy magistra politologii,

2. otwarty przewód doktorski w dyscyplinie nauki o polityce,

3. pozytywna opinia promotora o perspektywie awansu kandydata na stopień naukowy doktora,

4. doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej,

5. pozytywne oceny ewaluacyjne kompetencji dydaktycznych (opinie studentów i przełożonego).

II. Kryteria dodatkowe

1. dorobek naukowy (publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych, działalność ekspercka, inne),

2. zainteresowania naukowe –  polityka lokalna, samorząd terytorialny, regionalizm, studia europejskie

3. doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych

4. dokonania organizacyjne, inne formy aktywności i wykształcenia,

5. znajomość języków obcych.

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Politologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego ,

2. kwestionariusz osobowy,

3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

4. kopia dyplomu magisterskiego,

5. opinia promotora o perspektywie awansu kandydata na stopień naukowy doktora,

6. oceny ewaluacyjne zajęć dydaktycznych potwierdzone przez przełożonego,

7. wykaz dorobku naukowego – spis publikacji, granty, udział w konferencjach naukowych,    inne,

8. oświadczenie o stopniu znajomości języków obcych lub certyfikat,

9. opis dokonań organizacyjnych i aktywności społecznej, inne dyplomy, certyfikaty itp.,

10. oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 -ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym,

11. oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33 ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym).

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Politologii  Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Katowicka 89, pokój 309, do dnia  19.06.2017 r.   

.