Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, ksero dowodu osobistego,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka,
 • prowadzić badania i zajęcia dydaktyczne z zakresu geodezji i kartografii, systemów informacji geograficznej,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu geodezji i kartografii,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów geodezja, kartografia, geograficzne systemy informacji przestrzennej,
 • posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy złożyć do 14 czerwca 2017r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 19 czerwca 2017 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.   

.