Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Angielskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Angielskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • legitymują się stopniem naukowym doktora z zakresu literaturoznawstwa angielskiego w zakresie współczesnej prozy australijskiej;

 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu przedmiotów realio-, kulturo- i literaturoznawczych i praktycznej nauki języka angielskiego, w szczególności angielskiego języka biznesu;

 • posiadać recenzowane publikacje naukowe z dziedziny Literary Studies

 • wykazują się orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;

 • posiadają wiedzę i umiejętności administracyjnej obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów;

 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora,

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys naukowy i CV,

 • odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopniadoktora),

 • informację o dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało organizowanie konferencji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, opieka nad zaproszonymi gośćmi oraz promocja Instytutu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w języku angielskim. Kandydat powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć akademickich w j. angielskim. Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie).

Dokumenty należy złożyć do dnia 28 czerwca 2017 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 11:00

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.