Adiunkt w Katedrze Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

 INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: teologia

DATA OGŁOSZENIA: 30 maja 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 czerwca 2017 r.

SŁOWA KLUCZOWE: teologia pastoralna, duszpasterstwo zwyczajne, duszpasterstwo nadzwyczajne, adiunkt


I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiadająca:

– stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej;

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej;

– badania i dorobek naukowy w zakresie duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego, szczególnie duszpasterstwa maryjnego, duszpasterstwa chorych i cierpiących oraz duszpasterstwa osób starszych;

– badania i publikacje w zakresie zadań katolików świeckich w świecie, ich obecności w życiu politycznym, gospodarczym i kulturze;

– doświadczenie dydaktyczne


II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania


IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole


Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

.