Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną bardzo dobrą;

 • legitymują się stopniem doktora nauk humanistycznych;

 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z praktycznej nauki języka czeskiego;

 • mają uprawnienia do egzaminowania z zakresu znajomości języka czeskiego;

 • mają pozytywną rekomendację Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Czeskiej;

 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora,

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys naukowy i CV,

 • odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopni naukowych),

 • informację o dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;

 • pisemna rekomendacja Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Czeskiej;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 lipca 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 lipca 2017 r.

Uniwersytet Opolski nie zapewnia osobie zatrudnionej mieszkania.


ADRES: Dziekanat Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Opolskiego

pl. Kopernika 11

45-040 Opole


Opole, 12 czerwca 2017 r.

.