Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki o polityce lub nauki o bezpieczeństwie lub nauki o polityce publicznej

DATA OGŁOSZENIA: 27.06. 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  06.09. 2017 r.

LINK DO STRONY: www.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o polityce, bezpieczeństwo międzynarodowe, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, administracja

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii.

I.  Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1. tytuł naukowy: doktor habilitowany,

2. stopień dra hab. nauk o polityce lub nauki o bezpieczeństwie lub nauki o polityce publicznej

3. znaczący dorobek naukowy,

4. doświadczenie dydaktyczne.

II. Kryteria dodatkowe:

1. wszechstronność dorobku naukowego (publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych, doświadczenie eksperckie, inne),

2. zainteresowania naukowe – nauki o polityce lub bezpieczeństwo międzynarodowe lub administracja lub dziennikarstwo – komunikacja społeczna

3. znajomość języków obcych.

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Politologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2. kwestionariusz osobowy,

3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

4. kopia dyplomu profesora lub doktora habilitowanego

5. wykaz dorobku naukowego – spis publikacji, granty, udział w konferencjach naukowych, inne,

6. oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

7. oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33 ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Katowicka 89, pokój 309, do dnia  06.09.2017 r.    

.