Ogłoszenie o wolnym stanowisku DZP

Uniwersytet Opolski poszukuje kandydata na stanowisko referenta lub specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

Opis stanowiska:
Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Wymagania:

wykształcenie wyższe,
znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne,
umiejętność przygotowywania projektów umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych,
umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, szczególnie pakietu Ms Office.

Wymagania dodatkowe:


ukończenie szkoleń, kursów z zakresu zamówień publicznych,
umiejętność pracy w zespole,
sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
chęć dalszej nauki i podnoszenia kwalifikacji.


Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

kwestionariusz osobowy,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883),
życiorys i list motywacyjny,
ewentualnie kopie dokumentów, zaświadczeń, czy świadectw potwierdzających ukończenie szkoleń, kursów z zakresu zamówień publicznych.


Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Stanowisko pracy zostanie ustalone przez komisję w zależności od doświadczenia zawodowego kandydata i pozostałych kwalifikacji określonych w ogłoszeniu.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Dokumenty należy przesyłać:
do dnia 15-09-2014 na adres - Uniwersytet Opolski Dział Zamówień Publicznych, pl. Kopernika 11A 45-040 Opole pok. nr 3, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DZP”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 77 541 59 77.

.