Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego magistra

 • wykaz dorobku naukowego

 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych

 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

KANDYDAT NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINIEN:

 • posiadać stopień magistra filologii niderlandzkiej

 • posiadać wysokie kompetencje z zakresu niderlandystyki

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych

 • dobrze znać zasady funkcjonowania i obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

 • znać procedury jakości kształcenia

 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej, Pl. Staszica 1, 45-050 Opole, do dnia 31 lipca 2017r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

.