Konkurs na stanowisko referenta w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

1. Wymagania obligatoryjne:

· wykształcenie wyższe;

· bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office (co najmniej Microsoft Office 2007);

· biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

· umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres i pracę w krótkich terminach realizacji, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista.

2. Mile widziane

· doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych (referent, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. finansowych)

· wiedza z zakresu prawa, administracji i ekonomii dotycząca uczelni wyższych

3. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

· sprawy związane z tokiem studiów w języku polskim i angielskim

· obsługa programów (m. in. baz danych studentów)

· stypendia dla studentów

· sprawozdawczość i archiwizację dokumentów związanych z tokiem studiów

· bieżąca praca biurowa dziekanatu

4. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących

· podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”;

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i  spełnienie wymagań obligatoryjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;

· potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających wymagania fakultatywne, posiadane kompetencje  i umiejętności, np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne.

· dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu  lub poprawieniu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać (w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”) w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ul. Oleska 48, Opole, pok. 125, do dnia 05.09.2017 roku do godziny piętnastej [ 15:00 ].

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nadesłane dokumenty osób nie zakwalifikowanych nie będą zwracane. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dziekan zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

.