Wykładowca w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi w dziedzinie: architektura krajobrazu

Dziekan Wydziału Przyrodniczo - Technicznego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: wykładowcy w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi w dziedzinie: architektura krajobrazu

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł zawodowy magister inżynier architekt krajobrazu

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie architektury krajobrazu

 • wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego (stosowne certyfikaty)

 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;

 • złożyć oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 • dorobek naukowy i praktyczny z zakresu architektury krajobrazu będzie dodatkowym atutem;Wymagane dokumenty:

 • Podanie do JM Rektora

 • Życiorys

 • Kwestionariusz osobowy

 • Oryginały uzyskanych dyplomów

 • Wykaz dorobku praktycznego.

Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko wykładowcy w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi należy złożyć w sekretariacie Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 22, 45-365 Opole

Termin składania dokumentów upływa 16 września 2014 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opole, 05.09.2014 r.

.