Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Biologii Roślin Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Biologii Roślin Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie „Biologia”, subdyscyplina „Botanika”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz spełniają poniższe kryteria kwalifikacyjne.


Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 1. tytuł zawodowy licencjata biologii i magistra biologii, lub magistra biologii na jednolitych (5-cio letnich) studiach magisterskich,

 2. predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej potwierdzone pisemną opinią samodzielnego pracownika naukowego,

 3. ocenę bardzo dobrą (5,0) na dyplomie ukończenia studiów magisterskich na kierunku biologia,

 4. dorobek naukowy: co najmniej dwie publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy A lub B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz autorstwo lub współautorstwo publikacji książkowej,

 5. przynajmniej siedem wystąpień naukowych (prezentacje posteru i/lub wygłoszenie referatów) na konferencjach, w tym przynajmniej jedno wystąpienie na konferencji międzynarodowej,

 6. rozległą praktykę terenową z zakresu nauk botanicznych (mikologia, lichenologia, florystyka),

 7. ukończony staż naukowy w laboratorium biologicznym w zewnętrznej jednostce naukowo-badawczej,

 8. certyfikat lub inny dokument świadczący o znajomości j. obcego kongresowego na poziomie B2,

 9. potwierdzone doświadczenie w dydaktyce szkoły wyższej,

 10. potwierdzone doświadczenie w przygotowaniu projektu badawczo-rozwojowego,

 11. potwierdzone doświadczenie w działalności popularyzującej naukę,

 12. nagrody lub wyróżnienia w zakresie dorobku naukowego.


Wymagania dodatkowe:

 1. posiadać doświadczenie i uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i szkołach średnich,

 2. biegłą umiejętność posługiwania się programami: MS Word, MS Excel, Statistica, MEGA lub pokrewnymi,

 3. potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji uczelni,

 4. potwierdzone doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki (45-052 Opole, ul. Oleska 22) następujące dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Roślin Samodzielnej Katedry Biosystematyki (specjalność: Botanika)”:

- Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

- Życiorys,

- Kwestionariusz osobowy (www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc),

- Oryginały uzyskanych dyplomów,

- Wykaz publikacji oraz dorobku praktycznego,

- Opinia samodzielnego pracownika naukowego,

- Oświadczenie o niekaralności

(http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc),

- Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 7.11. 2017 r. (decyduje data wpływu)

Planowane zatrudnienie od 1 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Uniwersytet Opolski nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

.