Adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.


Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • informacje o dorobku naukowym,

 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem

pracy w przypadku wygrania konkursu,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 • posiadać ukończone studia socjologiczne oraz stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu polityki społecznej,

 • posiadać doświadczenie w pisaniu projektów i prowadzeniu badań w obszarze polityki społecznej i ekonomii społecznej,

 • posiadać dorobek naukowy z zakresu polityki społecznej i ekonomii społecznej,

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami, również w języku obcym,

 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem językowym na poziomie upper-intermediat oraz znajomość języka czeskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym,

 • posiadać umiejętność obsługi komputera; pakiet MS Office, SPSS,

 • posiadać doświadczenie organizacyjne,

 • być dyspozycyjni, komunikatywni i cechować się wysoką kulturą osobistą,

 • posiadać prawo jazdy.

Dokumenty należy złożyć do 30 listopada 2017 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 04 grudnia 2017 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.