Adiunkt z dziedziny nauk społecznych w zakresie psychologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: z dziedziny nauk społecznych w zakresie psychologii

DATA OGŁOSZENIA: 30.11.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02 stycznia 2018 r.

LINK DO STRONY http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki społeczne, psychologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik

 2. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji

 3. Aktywny udział w konferencjach naukowych

 4. Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Podanie do J.M. Rektor o zatrudnienie w Instytucie Psychologii

 3. CV

 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego

 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni

 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

 7. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji

 8. Oświadczenie, ze IP będzie podstawowym miejscem pracy

 9. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)


KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY


Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii  - należy składać do dnia 02 stycznia 2018. w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego Plac Staszica 1, 45-052 Opole.

.