Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego

Rektor

Uniwersytetu Opolskiego

ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinach energetyka, inżynieria procesowa lub inżynieria chemiczna, w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego.


1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

  • posiadany tytuł naukowy profesora nauk technicznych

  • co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
   na uczelniach wyższych

  • osiągnięcia w zakresie dydaktyki akademickiej oraz kształcenia kadry naukowej

  • zaawansowana znajomość języka angielskiego

2. Warunki mieszkaniowe:

  • uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO,

  • życiorys,

  • kwestionariusz osobowy,

  • dokument poświadczający nadanie tytułu profesora,

  • wykaz publikacji,

  • zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy.

4. Czas trwania konkursu:

  • 2 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nadesłane dokumenty osób niezakwalifikowanych nie będą zwracane. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:


Sekretariat Samodzielnej Katedry

Inżynierii Procesowej

Uniwersytet Opolski

ul. Dmowskiego 7-9

45-365 Opole


Opole, 15.12.2017 r.

.