Asystent w Instytucie Matematyki i Informatyki w Katedrze Analizy Matematycznej

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Katedrze Analizy Matematycznej.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

 2. życiorys,

 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra matematyki,

 4. wykaz publikacji,

 5. plan badań naukowych w dyscyplinie matematyka,

 6. kwestionariusz osobowy

(www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc)\

Dodatkowo:

 1. list referencyjny,

 2. Oświadczenie o niekaralności

  (http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc

 3. zgoda na:

 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;

 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej,

Preferowane będą osoby, które:

 1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie matematyka,

 2. znają teoretyczne i praktyczne aspekty teorii równań różniczkowych cząstkowych,

 3. posiadają tytuł zawodowy inżyniera informatyki,

 4. są dyspozycyjne.

Planowane zatrudnienie od 1 lutego 2018 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Termin składania podań upływa 15 stycznia 2018 r.

Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty zostaną zwrócone kandydatom pocztą.

.