Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk medycznych/dziedzinie nauk farmaceutycznych

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DZIEDZINA:   dziedzina nauk medycznych/dziedzina nauk farmaceutycznych

DATA OGŁOSZENIA:  02.01.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 styczeń 2018r.                  

SŁOWA KLUCZOWE: farmakologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.   spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.);

2.   posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych;

3.   posiadają:

·         kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk medycznych w zakresie farmakologii,

lub

·         kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk farmaceutycznych i specjalizację w dziedzinie farmakologii.    

 

Wymagane dokumenty:

1.   CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

·         danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

·         PESEL;

·         aktualnego miejsca zatrudnienia;

·         posiadanych stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego)  ze wskazaniem dziedziny   i dyscypliny;

·         posiadanych specjalizacji w dziedzinie farmacji i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

·         dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako specjalista;

·         dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

·         doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

·         doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

·         dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3.   Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

4.   Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

·         Monografie lub rozdziały w monografiach;

·         Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

·         Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;

·         Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

·         Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

5.   Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

6.   Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

7.   Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego.

8.   Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.

9.    Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

10.  Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawcza w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.02.2019r.

11.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

Dokumenty należy składać w Biurze kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole w terminie do dnia 31.01.2018r.   z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności farmakologia.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11

.