Profesor zwyczajny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

STANOWISKO: profesor zwyczajny

DZIEDZINA:   mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

DATA OGŁOSZENIA:  02.01.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 styczeń 2018r.                

SŁOWA KLUCZOWE: epidemiologia, zdrowie publiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.   spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.);

2.   posiadają:

  • tytuł profesora,
  • specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk medycznych w zakresie określonym słowami kluczowymi.    

 

Wymagane dokumenty:

1.   CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

·         danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

·         PESEL;

·         aktualnego miejsca zatrudnienia;

·         posiadanego tytułu naukowego profesora;

·         posiadanych stopni naukowych (doktora, doktora habilitowanego) ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;

·         posiadanych specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

·         dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako specjalista;

·         dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

·         doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

·         doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

·         dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3.   Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

4.   Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi  w układzie:

·         Monografie lub rozdziały w monografiach;

·         Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

·         Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;

·         Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

·         Pozostałe publikacje ( w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

5.   Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

6.   Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

7.   Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego.

8.   Kopia lub odpis dyplomu posiadanego tytułu naukowego profesora.

9.   Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.

10. Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

11.  Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawcza w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.

12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

 

Dokumenty należy składać w Biurze kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, w terminie do dnia 31.01.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w specjalności epidemiologia/zdrowie publiczne

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11

.