Specjalista w Biurze ds Podmiotów Leczniczych

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 DO ZAKRESU DZIAŁANIA BIURA DS. PODMIOTÓW LECZNICZYCH należą sprawy wynikające z obowiązków i uprawnień Uniwersytetu Opolskiego jako podmiotu tworzącego Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz związane uczestnictwem Uniwersytetu Opolskiego w systemie ochrony zdrowia, w tym udostępnianiem jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych prowadzonego przez Uniwersytet Opolski.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne

- doświadczenie zawodowe: 5 lat w administracji publicznej lub jednostkach sektora ochrony zdrowia

- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

- znajomość organizacji i funkcjonowania jednostek sektora ochrony zdrowia

- znajomość przepisów ustaw: o instytutach badawczych, Prawo o szkolnictwie wyższym, o działalności leczniczej,

- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia

- znajomość pakietu MS Office

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy własnej

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu

- komunikatywność

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

1.     CV i list motywacyjny

2.     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

3.     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

4.     Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

5.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

6.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

7.     Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2018r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu po 10 lutego 2018r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego 2018r.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub będzie można odebrać je osobiście w miejscu składania.

Na dokumentach prosimy o  zamieszczenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.  z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.   

.