Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Zoologii Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Zoologii Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie „Biologia”, subdyscyplina „Zoologia bezkręgowców”.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz spełniają poniższe kryteria kwalifikacyjne.

 Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

1. tytuł zawodowy licencjata biologii i magistra biologii,

2. predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej potwierdzone pisemną opinią samodzielnego pracownika naukowego,

3. dorobek naukowy: co najmniej dwie publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy A lub B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

4. doświadczenie w prezentacji wyników badań naukowych (prezentacje posteru i/lub wygłoszenie referatów) na konferencjach,

5. znajomość j. obcego kongresowego potwierdzona publikacjami w tym języku,

6. potwierdzone doświadczenie w dydaktyce szkoły wyższej,

7. potwierdzone doświadczenie w działalności popularyzującej naukę.

Wymagania dodatkowe:

- posiadać umiejętności prowadzenia komputerowych analiz DNA,

- posiadać biegłą umiejętność posługiwania się programami: MS Word, MS Excel, MEGA, DnaSP, itp.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki (45-052 Opole, ul. Oleska 22) następujące dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zoologii Samodzielnej Katedry Biosystematyki”:

- Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

- Życiorys,

- Kwestionariusz osobowy (www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc),

- Oryginały uzyskanych dyplomów,

- Wykaz publikacji oraz dorobku praktycznego,

- Opinia samodzielnego pracownika naukowego,

- Oświadczenie o niekaralności

(http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc),

- Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28.02.2018 r. (decyduje data wpływu)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 marca 2018 r.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 r.

 

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Opolski nie zapewnia mieszkań.

 Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).   

.