Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Ekonomicznym.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • informacje o dorobku naukowym,

 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia,

 • zainteresowania badawcze kandydatów powinny być związane z rozwojem zrównoważonym lokalnym i regionalnym,

 • posiadać dorobek naukowy z w/w problematyki,

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych

 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy złożyć do dnia 25.01.2018 r. w Sekretariacie Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30.01.2018 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

.