Administrator Linux / USOS

Uniwersytet Opolski, Centrum Informatyczne ogłasza konkurs na stanowisko „Administrator Linux / USOS”

I. Wymagania:

 1. Praktyczna znajomość systemów Linux (Gentoo, PLD, SUSE, CentOS)

 2. Umiejętność programowania w językach skryptowych (Bash/Perl/Python)

 3. Znajomość podstawowych usług internetowych (serwery DNS, MTA, HTTP),

 4. Dobra znajomość serwerów Postfix, Dovecot, filtracji antywirusowej i antyspamowej, kierunków rozwoju współczesnych systemów pocztowych, serwerów WWW (Apache, nginx, lighttpd), baz danych MySQL

II. Mile widziane:

 1. Znajomość systemów wirtualizacji, OpenLDAP oraz systemów wykonywania
  kopii zapasowych

 2. Wyższe wykształcenie

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje

 2. Wysoki poziom kultury osobistej

 3. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy

 4. Umiejętność pracy w zespole

 5. Dobra znajomość języka angielskiego

IV. Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku „Administrator Linux / USOS będzie należało miedzy innymi:

 1. Administrowanie systemami Linux

 2. Zarządzanie infrastrukturą VMware vSphere

 3. Zarządzanie serwerami x86, x86_64, macierze RAID

 4. Administrowanie systemem kopii zapasowych

 5. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w poprawnym działaniu usług

 6. Udział w projektach związanych z rozwojem usług

 7. Zarządzanie serwerami oraz macierzami dyskowymi

 8. Obsługa Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

 9. Obsługa systemów webowych USOS

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny

 2. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe

 3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 20 października 2014 r. do godz. 10.00

 2. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:


a)   osobiście w pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48 w godzinach pracy tj. 8.00 – 16.00;

b)  drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego.

c) na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko „Administrator Linux / USOS” na adres:


Uniwersytet Opolski

Centrum Informatyczne,
ul. Oleska 48,
45-052 Opole


VII. Dodatkowe informacje:

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym
  w pok. 204, ul. Oleska 48, w dniach 30 – 31 października 2014 r. od godz. 9.00

 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. V. 3. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4527090 w godz. 9.00 do 15.00

 4. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

 5. Informujemy, iż nadesłanych zgłoszeń i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia
  i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane

Opole, dn. 03 października 2014 r.  

.