Adiunkt w dziedzinie nauk biologicznych, w Samodzielnej Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych,
w Samodzielnej Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

  • posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych,
   w dyscyplinie biologia

  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
   na uczelniach wyższych z zakresu inżynierii genetycznej, genetyki

  • dorobek naukowy z zakresu biologii komórki

  • doświadczenie w stosowaniu metod inżynierii genetycznej oraz metod immunologicznych

2. Warunki mieszkaniowe:

 • uczelnia nie zapewnia mieszkania

 1. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy,

 • dyplom doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia,

 • 3 zdjęcia,

 • wykaz publikacji,

 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności),

 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 z 2002r., poz.926, z późn.zm.)


4. Czas trwania konkursu:

  • 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:


Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a

45-032 Opole


Opole, 13.10.2014 r.

.