Adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

PRACA:    adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne, historia (muzykologia)

DATA OGŁOSZENIA: 4 czerwca 2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 czerwca 2018

LINK DO STRONY: http://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: historia, muzykologia, chorał gregoriański, adiunkt

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiadająca:

– stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii - muzykologii,

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie chorału gregoriańskiego i prawodawstwa muzyczno-liturgicznego,

– dorobek naukowy obejmujący historię liturgii i muzyki liturgicznej oraz badania źródeł liturgiczno-muzycznych,

– doświadczenie dydaktyczne,

– doświadczenie administracyjne,

– znajomość języków: współczesnych oraz łaciny.

Szczególną wartością będą kompetencje artystyczne oraz umiejętności prowadzenia zespołów śpiewaczych.

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

.