Konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO LUB NADZWYCZAJNEGO w Instytucie Matematyki i Informatyki

KONKURS

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO LUB NADZWYCZAJNEGO w Instytucie Matematyki i Informatyki.

Wymagana dokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, informatyka lub informatyka w naukach technicznych;
 3. Życiorys zawodowy;
 4. Zestawienie opublikowanych prac naukowych;
 5. Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych;
 6. Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych;
 7. Informacja o współpracy z organizacjami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą;
 8. Krótki opis aktywności dydaktycznej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry;
 9. Zgoda na:
 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
 • zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku matematyka lub informatyka na poziomie I i II stopnia;
 • zaliczenie do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych;
 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem  Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej.

Preferowane będą osoby posiadające znaczny dorobek badawczy w zakresie informatyki lub statystyki i rachunku prawdopodobieństwa oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne na poziomie uniwersyteckim.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

 1. Termin składania zgłoszeń upływa 10 września 2018 r. od daty ogłoszenia konkursu.
 2. Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki                                

dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO


Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

.