Asystent w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

UNIWERSYTET OPOLSKI

DZIEDZINA NAUKOWA: NAUKI  HUMANISTYCZNE

SŁOWA KLUCZOWE: ASYSTENT, KULTUROZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO

DATA OGŁOSZENIA: 12 czerwca 2018 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Polonistyki    i Kulturoznawstwa UO do 29 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
  • kwestionariusz osobowy i życiorys naukowy
  • dyplom magisterski
  • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
  • zdjęcie
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Kandydaci na stanowisko asystenta w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki  powinni:

  • posiadać co najmniej stopień magistra w zakresie nauk humanistycznych,
  • wykazać się doświadczeniem zawodowym w branży gier wideo,
  • znać biegle język angielski.

ADRES:         Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa

                       Uniwersytetu Opolskiego

                       pl. Kopernika 11

                       45-040 Opole   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 września 2018 r., o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione.

 

.