Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności: fizjologia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DZIEDZINA: dziedzina nauk medycznych

DATA OGŁOSZENIA:  26.06.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE: fizjologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.);
 2. posiadają  stopień naukowy doktora nauk medycznych;
 3. posiadają:
  • dorobek naukowy,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • specjalizację lekarską określoną słowami kluczowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
 • PESEL;
 • aktualnego miejsca zatrudnienia;
 • posiadanego stopnia naukowego doktora ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny;
 • posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
 • dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).
 1. Pełne zestawienie ilościowe publikacji.
 2. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:
 • Monografie lub rozdziały w monografiach;
 • Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
 • Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;
 • Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
 • Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).
 1. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.
 3. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.
 4. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.
 5. Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
 6. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawcza w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego 1.10.2018 r.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
 8. Podanie do JM Rektora.
 9. Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania).

Dokumenty należy składać w Biurze kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole w terminie do dnia 31.07.2018 r.   z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta  w specjalności: fizjologia

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11

.