Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności farmakologia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DZIEDZINA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA:  10 lipca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2018r.                               

SŁOWA KLUCZOWE: farmakologia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
 2. posiadają  tytuł zawodowy magistra farmacji
 3. posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk farmaceutycznych,
 4. posiadają kompetencje zawodowe i/lub naukowe w zakresie nauk medycznych w zakresie farmakologii.

Wymagane dokumenty:

 1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),
 • PESEL,
 • aktualnego miejsca zatrudnienia,
 • posiadanego tytułu zawodowego
 • posiadanego stopnia naukowego doktora nauk medycznych / farmaceutycznych,
 • posiadanych specjalizacji i innych kompetencji zawodowych lub naukowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.,
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane),
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).
 1. Pełne zestawienie ilościowe publikacji.
 2. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.
 4. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.
 5. Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
 6. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
 8. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 9. Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności farmakologia.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11.

.