Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności biochemia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DZIEDZINA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 10 lipca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 sierpień 2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE: biochemia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
 2. posiadają  tytuł zawodowy magistra:
 • biologii w specjalności biochemia lub biologia molekularna lub fizjologia zwierząt,
 • biotechnologii,
 1. wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.       

Wymagane dokumenty:

 1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),
 • PESEL,
 • aktualnego miejsca zatrudnienia,
 • posiadanego tytułu zawodowego,
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane),
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie metod biologii molekularnej, metod badania białek, metod badania enzymów,
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimalnym B2.
 1. Pełne zestawienie ilościowe publikacji.
 2. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3.  Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 4. Opinie dotyczące doświadczenia w pracy laboratoryjnej.
 5. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
 7.  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności biochemia.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11.

.