Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną bardzo dobrą;
 • legitymują się stopniem naukowym doktora i mogą wykazać się aktualnym dorobkiem naukowym z zakresu językoznawstwa, zwłaszcza konfrontatywnego i korpusowego, oraz leksykografii przekładowej;
 • wykazują się bardzo dobrą praktyczną znajomością języka rosyjskiego i angielskiego;
 • mają sprecyzowaną perspektywę postępowania habilitacyjnego w zakresie językoznawstwa współczesnego;
 • wykazują się orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;
 • mają osiągnięcia w zakresie prac edytorskich, redakcyjnych, prowadzenia stron internetowych itp.;
 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys naukowy i CV,
 • odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopnia naukowego doktora),
 • informację o dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 września 2018 roku.

ADRES: Dziekanat Wydziału Filologicznego

               Uniwersytetu Opolskiego

                pl. Kopernika 11

               45-040 Opole

Uniwersytet Opolski nie zapewnia osobie zatrudnionej mieszkania.

.