Asystent w Zakładzie Logistyki i Marketingu

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logistyki i Marketingu.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI:

 • mieć ukończone studia ekonomiczne (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, logistyka),
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
 • posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, a także przygotowywania i realizowania projektów badawczych, naukowych i wdrożeniowych,
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
 • posiadać umiejętności obsługi komputera,
 • być dyspozycyjnym, komunikatywnym i posiadać wysoką kulturę osobistą,
 • posiadać prawo jazdy

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 września 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.