Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

· podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

· CV, kwestionariusz osobowy

· dyplom magistra z zakresu Filologii Angielskiej

· informacje o osiągnięciach dydaktycznych

· oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO WYKŁADOWCY POWINNI:

· posiadać co najmniej stopień magistra w zakresie nauk filologicznych oraz posiadać pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego;

· spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;

· mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć związanych z historią literatury brytyjskiej i irlandzkiej, doświadczenie z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz  praktycznej nauki języka angielskiego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć biznesowych, doświadczenie w działalności promocyjnej;

· mieć podstawową znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz obsługa USOSweb;

Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w języku angielskim. Kandydat powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć akademickich w j. angielskim. Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie).

Dokumenty należy złożyć do dnia 11 września 2018 roku do godz. 15:00, w Sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23;  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 16:00

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

.