Adiunkt w Zakładzie Teorii Ekonomii

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Ekonomii.

 

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta w Zakładzie Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Kandydat/ kandydatka powinien/a mieć ukończone studia wyższe na kierunku ekonomia i stopień doktora w dyscyplinie ekonomia. Zainteresowania naukowe kandydata powinny dotyczyć w szczególności problematyki zaliczanej do makroekonomii, ekonomii instytucjonalnej, polityki ekonomicznej lub/i społecznej. Zainteresowania naukowe powinny być udokumentowane m.in. wykazem publikacji. Kandydat powinien mieć predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz doświadczenie praktyczne (udokumentowane) w tym zakresie. Niezbędna jest umiejętność czynnego posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i kopia dyplomu doktorskiego,
 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie: http//www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 • mieć ukończone studia ekonomiczne (preferowany kierunek; ekonomia),
 • posiadać tytuł zawodowy magistra i stopień doktora w zakresie dyscypliny ekonomia,
 • posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, a także przygotowania i realizowania projektów badawczych i wdrożeniowych,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (udokumentowaną certyfikatami, umożliwiającą prowadzenie zajęć w tym języku i korzystanie z literatury naukowej)
 • posiadać umiejętności obsługi komputera,
 • być dyspozycyjnym, komunikatywnym i posiadać wysoką kulturę osobistą.

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 września 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.